« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

Үйл ажиллагааны төрөл:

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
 • Гэрээт нягтлах ажил
 • Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бүртгэл, зардал, удирдлагын болон СТОУС-ын зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт  бичгийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайлан гаргах
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ