« Үндсэн хуудас
Мэргэжлийн боловсон хүчин

      Манай компанид төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын бүхий л салбарт санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэж байсан  олон жилийн ажлын туршлагатай мэргэшсэн нягтлан бодогчид, аудиторууд ажилладаг.

Манай компанийн ажилтнууд нь олон жилийн ажлын туршлага хуримтлуулсан чадварлаг мэргэшсэн нягтлан бодогчид бөгөөд үндсэн аудитор 4, аудиторын туслах 2, гэрээт аудитор 2, жолооч 1 нийт 9 хүн ажиллаж байна.