« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  Аудит ба баталгаажуулалт

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Гүйцэтгэлийн болон завсрын аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдхүүн хэсгийн аудит
 • Дотоод аудит болон хяналт мониторинг

Зөвлөх үйлчилгээ                         

 • Татварын тайлан гаргах зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх зөвөлгөө өгөх
 • Тендерийн баримт бичиг бүрдүүлэхэд зөвөлгөө өгөх

Санхүүгийн холбогдох үйлчилгээ

 • Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирсон дансны жагсаалт гаргах
 • Санхүүгийн тайлан гаргах, унших дадлага олгох сургалт явуулах
 • Жижиг дунд аж ахуй эрхлэх төсөл боловсруулах,
 • Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах