« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудитын үйлчилгээ

  • Хуулийн этгээд,хувиараа аж ахуй эрхлэгч иргэний санхүүгийн тайланг захиалагч,үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хянаж баталгаажуулах;
  • Санхүүгийн байдлыг судалж төлөвлөх,хөрөнгө оруулалт,зээл,тооцооны төрөл бүрийн төсөл,төлөвлөгөө, хөрөнгийн ба бизнесийн үнэлгээ боловсруулахад нь тусалж үйлчлэх;
  • Нягтлан бодох бүртгэлийг стандартын дагуу хөтлөх,нөхөн хөтлөх,тайлан гаргах,өртгийн болон удирдлагын бүртгэлийг зохион байгуулахад нь туслах,зөвлөгөө өгөх;
  • Аж ахуйн нэгж,байгууллагын санхүүгийн дотоод хяналтыг зохион байгуулахад нь туслах;
  • Аж ахуйн нэгж,байгууллагад менежментийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх;
  • Үнэт цаас гаргахтай холбогдсон эдийн засгийн тооцоо,судалгааны үндэслэлийг хянаж дүгнэлт гаргах;
  • Аудитын үйл ажиллагааны хүрээнд хамруулахаар хууль тогтоомжид заасан бусад үйл ажиллагааг эрхлэх.