« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудит баталгаажуулалт

 • Санхүүгийн тайлан, санхүүгийн түүхэн мэдээллийн АУДИТ
 • Санхүүгийн тайлан, мэдээллийн БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 • Санхүүгийн тайланг НЯГТЛАХ ГЭРЭЭТ АЖИЛ
 • Санхүүгийн тайлан, мэдээлэлд ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Санхүүгийн ХЭТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг

 • Нягтлан бодох бүртгэл ХӨТЛӨХ,
 • Санхүүгийн тайлан БЭЛТГЭН ГАРГАХ,
 • Санхүүгийн түүхэн мэдээллийг ЭМХТГЭХ ГЭРЭЭТ АЖИЛ,
 • Татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн ТАЙЛАН ГАРГАХ,
 • Төсөл төлөвлөгөө ХЭТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ,

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах,
 • Бүртгэл, төлөвлөлт, дотоод хяналтын асуудал,
 • Татвар, төлбөр, шимтгэлийн тооцоо, тайлан,