« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл
АУДИТ БА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 
-          Санхүүгийн тайлангийн аудит
-          Төрийн өмчийн ба Төрийн оролцоотой байгууллагуудын аудит
-          Хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүдийн аудит
-          Гадаадын төслүүдийн аудит
-          Төрийн бус байгуууллагуудын аудит
-          Засгийн газрын байгууллагуудын аудит
-          Улс төрийн намуудын санхүүгийн аудит
-          Гүйцэтгэлийн аудит
САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
-          Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөх
-          Удирдлагад санхүүгийн менежментийн зөвлөгөө өгөх
-          Санхүүгийн шинжилгээ хийж, зөвлөгөө өгөх
-          Дотоод хяналтын тогтолцоог зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
-          Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулах
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
-          Санхүү аж ахуйн шалгалт хийж өгөх
-          Санхүүгийн тайланг давтан шалгах ажил