« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудитын үйлчилгээ

  Ерөнхий Аудит
 • Бизнесийн байгууллагын аудит
 • Банкны аудит
 • Банк бус санхүүгийн байгууллагын аудит
 • Төслийн аудит
 • Төрийн болон Засгийн газрын байгууллагын аудит
 • Зөвшилцсөн горимоор гүйцэтгэх аудит
   Тусгай аудит
 • Шүүх магадлагаа
 • Тохиролцсон горимоор гүйцэтгэх гэрээт ажил
 • Хэсэгчилсэн шалгалт
 • Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт нэвтрүүлэх
 • Бүртгэлийн бодлого боловсруулах
 • Удирдлагын бүртгэлээр зөвлөгөө өгөх
 • Дотоод хяналтын системийн зөвлөгөө
 • Санхүүгийн тайлан гаргах зөвлөгөө
 • Татварын зөвлөх үйлчилгээ
 • Удирдлагад зөвлөх үйлчилгээ
 • Бизнес төлөвлөгөө
 • Төсөв, төсөл зохиох
 • Бизнесийн эрсдлийн удирдлага
 • Сургалт

 • Мэргэжлийн бус хүмүүст зориулсан мэргэжил олгох нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт Оюутнуудад зориулсан практик сургалт-СЭЗДС дээр манай сургалтын салбар ажиллаж нярав, нягтлангийн курс хичээлэн мэргэжлийн сертификат олгож байна. Нийт ,,, хүн сургалтанд хамрагдсан.
 • Санхүүгийн шинжилгээ

  Бодлого боловсруулах

 • Санхүүгийн тайлангналын олон улсын стандарт нэвтрүүлэх
 • НБББББ боловсруулах
 • НББОУС, УБНББОУБ, холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн бүх төрлийн байгууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг иж бүрнээр нь боловсруулдаг.

  Төсөл болон бизнес төлөвлөгөө зохиох