« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудит:

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Бусад бүх төрлийн аудитын үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ:

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн зөвлөх
 • Татварын зөвлөх
 • Бизнесийн зөвлөх

Хөрөнгийн үнэлгээ:

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Автомашин тоног төхөөрөмж
 • Бизнесийн үнэлгээ

Сургалт:

 • Дадлагажуулах сургалт
 • Татварын зөвлөгөө өгөх
 • Нийгмийн даатгалын зөвлөгөө өгөх