« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудит ба баталгаажуулалт

Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ нь шийдвэр гаргагчийг үнэн зөв мэдээллээр хангахын тулд санхүүгийн мэдээллийн итгэлтэй, найдвартай, ач холбогдолтой байдлыг үнэлэх хараат бус мэргэжлийн үйлчилгээ юм.

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Санхүүгийн холбогдох үйлчилгээ

  • Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил

  • Бусад баталгаажуулах үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллагууд нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаас авах нь санхүүгийн хувьд өртөг зардлыг хэмнэх, үйл ажиллагааны хувьд үр дүнтэй байх арга замыг сонгох боломжийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ, удирдлагын шийдвэр гаргалт ба тайлагналд шаардлагатай, үнэн зөв мэдээллийг цаг алдалгүй олж авснаар санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргахын хамт шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх мэдээлэлээр хангагддаг.

Үүнд:

  • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулалт

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны сургалт