« Үндсэн хуудас
АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Тус компани нь 1997 оны 01-р сараас эхлэн тасралтгүй 18 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд ажиллах хугацаандаа ҮАГ, НАГ, Төв, Өмнөговь, Дорноговь аймгуудтай гурвалсан гэрээгээр аудитын ажил гүйцэтгэж байсан.