« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  1. Санхүүгийн тайлангийн аудит Гүйцэтгэлийн аудит
  2. Тодорхой нэг үйл явцын баталгаажуулалт

АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  1. Дотоод аудит Цалингийн тооцоолол Санхүүгийн тайлан гаргалт
  2. Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргалт

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  1. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодoлогын баримт бичиг боловсруулах
  2. Санхүүгийн байдлыг судлаж төлөвлөх санхүүгийн шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах

СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ, ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

  1. Нягтлан бодох бүртгэлийн сургалт, зөвлөгөх үйлчилгээ эрхлэх
  2. Санхүүгийн болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
  3. хөрөнгийн үнэлгээ хийх