« Үндсэн хуудас
Танилцуулга

МАНАЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  • Чанартай үйлилгээ
  • Үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдлэх
  • Үйлчлүүлэгчийн итгэлийг хүлээх

МАНАЙ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн аудит хийх
  • Анхан шатны болон НББ хөтөлж, тайлан тэнцэтгэл гаргах
  • Татварын тайлангууд гаргах
  • Нягтлан бодох бүртгэл, татварын талаар зөвлөгөө өгөх
  • Шинээр аж ахуйн нэгж байгуулах, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж өгөх
  • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан гаргах чадвар эзэмшүүлэх ганцаарчилсан сургалт