« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Санхүүгийн тайлангийн аудит Гүйцэтгэлийн аудит
  • Тодорхой нэг үйл явцын баталгаажуулалт
АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Дотоод аудит Цалингийн тооцоолол Санхүүгийн тайлан гаргалт
  • Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргалт
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодпогын баримт бичиг боловсруулах
  • Санхүүгийн байдлыг судлаж төлөвлөх санхүүгийн шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах
  • Санхүүгийн болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
СУРГАЛТ
  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Нярвын бүртгэл