« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны төрөл

Бид танд дараах үйлчилгээг чанартай хүргэнэ

 • Хөндлөнгийн аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ
 1. Санхүүгийн тайлангийн аудит
 2. Банк болон төслийн аудит
 3. Төрийн болон төсвийн байгууллагын аудит
 4. Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
 5. Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил
 • Дотоод аудитын үйлчилгээ
 1. Байгууллагын дотоод аудит, хяналт
 2. Байгууллагын хүний нөөцийн аудит
 3. Мэргэшсэн дотоод  аудитор цол олгох сургалт, шалгалт
 4. Дотоод аудитын зөвлөгөө