« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны төрөл
  • Гэрээний үндсэн дээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн баримтыг олон улсын стандартын дагуу шалгах, магадлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах аудитын үйл ажиллагаа
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулах
  • Санхүүгийн баримтын шалгалт хийж, аудиторын дүгнэлт гаргах
  • Санхүүгийн тайлангийн болон үйл ажиллагааны шинжилгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах
  • Санхүү, татварын тайлан гаргахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх