« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх
  •  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт дагаж мөрдөх ААН-үүдэд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх /Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан/
  • Даатгалын байгууллагад аудит хийх
  • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч байгууллагад санхүүгийн тайлангийн аудит хийх
  • Жижиг дунд ААН-д санхүүгийн тайлангийн аудит хийх
 • Санхүүгийн тайлангийн нягтлах ажил
  • Санхүүгийн тайлангийн баримтын шалгалт
  • Хэсэгчилсэн дансанд шалгалт хийх
 • Бусад баталгаажуулах ажил
  • Санхүүгийн тайлангийн бусад баталгаажуулах үйлчилгээг хийх
  • Хөрөнгө
  • Өр төлбөр
  • Гэрээ
 • Санхүүгийн холбогдох үйлчилгээ
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах.
  • Даатгалын болон үнэт цаасны зах зээлд оролцогч байгууллагад зөвлөмж өгөх.
  • Шүүх шинжилгээний дүгнэлт гаргах /Магадлагаа/
  • Санхүүгийн, татварын, НД-ын  тайлан гаргах, зөвлөгөө өгөх
  • Гэрээгээр нягтлан бодогч хийх.
  • Санхүүгийн зөвлөхөөр ажиллах.
 • Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийх.