« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

Бид дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Аудит

Хөрөнгийн үнэлгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

—

Аудит

—Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагын аудит

—Хөрөнгийн биржид хувьцаа гаргасан компаниудын аудит

—Гадаад, дотоод болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн аудит

—Гадаад ба дотоодын төслийн аудит

—Төрийн бус байгууллагын аудит

—Засгийн газрын байгууллагын аудит

—Шүүх цагдаагийн магадлан шинжилгээ дүгнэлт

—Хадгаламж зээлийн хоршоо, санхүүгийн байгуулагуудын аудит

—Улс төрийн намын санхүүгийн аудит

—

   Хөрөнгийн болон бизнес үнэлгээ хийх

—Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх

—Бизнес үнэлгээ хийх

—IPO гаргалтын өмнөх ба дахин гаргалтын үнэлгээ хийх

—

Зөвлөгөө, туслалцаа

—Шинэчлэгдсэн нягтлан бодох бүртгэлээр зөвлөгөө өгөх

—Удирдлагын санхүүгийн менежментийн зөвлөгөө өгөх

—Татвар, нийгмийн даатгалын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

—Санхүүгийн шинжилгээ хийж, зөвлөх үйлчилгээ өгөх

Санхүүгийн тайлан баланс гаргаж өгөх