« Үндсэн хуудас
2014 онд аудитын компаниуд орлогоор

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институти (MMНБИ)-ээс жил бүр хөндлөнгийн аудитын зөвшөөрөл бүхий компаниудын санхүүгийн тайлангуудыг нэгтгэж, аудитын үйл ажиллагааны зах зээлийн багтаамж, үйл ажиллагааны цар хүрээгээр нь эрэмбэлэхэд манай компани 2014 онд 117 компаниудаас эхний 10-р байранд, 2015 онд 137 компаниудаас 14-р байрт, 2016 онд 10-р байранд тус тус шалгарсан.