« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны төрөл

АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит 
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Тодорхой нэг үйл явцын баталгаажуулалт

АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Дотоод аудит
 • Цалингийн тооцоолол Санхүүгийн тайлан гаргалт
 • Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргалт

3ӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодпогын баримт бичиг боловсруулах

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 
 • Санхүүгийн байдлыг судалж төлөвлөх санхүүгийн шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах
 • Санхүүгийн болон үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
 • Шинээр аж ахуйн нэгж байгуулахад үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгч тусална
 • Санхүүгийн баримтанд баримтын шалгалт хийх

ҮНЭЛГЭЭ

 • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /Барилга байгууламж, газар болон тээврийн хэрэгслэл, бусад хөрөнгийн/
 • Бизнесийн үнэлгээ /IPO гаргахтай холбоотой болон компанийн хувьцааны үнэ цэнийг тогтоох /

www.growthfinance.mn