« Үндсэн хуудас
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Манай компани Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэл, Аудитын тухай хууль, тогтоомж, Санхүүгийн тайлагналын болон Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт (СТОУС, НББОУС), Аудит, Баталгаажуулалтын Олон Улсын Стандарт (АБОУС)-уудын хүрээнд дор дурдсан ажил үйлчилгээг үзүүлж байна.

Аудит, баталгаажуулалт:

Санхүүгийн тайлан, санхүүгийн түүхэн мэдээллийн АУДИТ;

Санхүүгийн тайлан, мэдээллийн БАТАЛГААЖУУЛАЛТ;

Санхүүгийн тайланг НЯГТЛАХ ГЭРЭЭТ АЖИЛ;

Санхүүгийн тайлан, мэдээлэлд ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ;

Санхүүгийн ХЭТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ;

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг:

Нягтлан бодох БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ;

Санхүүгийн ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ;

Татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн ТАЙЛАН ГАРГАХ;

Зөвлөх үйлчилгээ:

Санхүүгийн түүхэн мэдээллийг ЭМХТГЭХ ГЭРЭЭТ АЖИЛ;

Гэрээгээр ТОХИРОЛЦСОН ГОРИМУУДЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ;

Төсөл  төлөвлөгөө (ХЭТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ) боловсруулах;

Бүртгэл, дотоод хяналтын зохион байгуулах;

Татвар, төлбөр, хураамж, шимтгэлийн тооцоолол ба тайлагнал;

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах;