« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Нягтлан бодох бүртгэл, хяналтын хараат бус итгэмжлэгдсэн байгууллага “Монста-Аудит” ХХК нь нягтлан бодох бүртгэлийн салбарт мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилготойгоор Сангийн сайдын 2009 оны 01-р сарын 09-ний өдрийн  №03 тоот тушаалаар аудитын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

Манай компанийн эрхэм зорилго:

НББОУС, СТОУС-д нийцсэн чанартай үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хүргэх, аудитын үйлчилгээг олон улсын түвшинд хүргэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах.