« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Үйл ажиллагааны үндсэн төрлүүд:
  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
  • Санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэлийн шинжилгээ
  • Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулах дотоод хяналтын системийг боловсронгуй болгоход туслах
  • Зээл тусламж, сангийн хөрөнгийн ашиглалтыг шалгаж дүгнэлт гаргах