« Үндсэн хуудас
Ажлын туршлага

2015 оны 5-р сараас бүтэц орон тоогоо 1 хугацаагүй эрхтэй МНБ-оор нэмлээ. Д.Галт-Эрдэнэт нь МНБ, аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх аудиторын батламжтай, үнэт цаас, хөрөнгийн болон ХК-иудад аудит хиих эрхтэй аудитор юм. Манай компани нь одоогоор үндсэн 4 хугацаагүй эрхтэй МНБ-той болж шинэчлэн батлагдсан Аудитын тухай хуулийн шаардлагыг хангаж байна.