« Үндсэн хуудас
Үйл ажиллагааны төрөл
Санхүүгийн үйлчилгээ:
  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Бизнесийн төрөл бүрийн төсөл боловсруулах
  • Гэрээгээр санхүүгийн тайлан бэлтгэх

 

НББ-ийн үйлчилгээ:
  • НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
  • НББ-ийн зөвлөлгөө өгөх
  • Аудитын зөвлөлгөө өгөх
Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйлчилгээ:
  • Үл хөдлөх хөрөнгө
  • Хөдлөх хөрөнгө
  • Биет бус хөрөнгө