« Үндсэн хуудас
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Компани нь дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 • Aудитын үйлчилгээ
  • Бизнесийн байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээ
  • Олон Улсын Төслийн байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээ
  • Банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээ
  • Бусад бүх төрлийн аудитын үйлчилгээ
 • Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах ,
  • Бизнесийн үйл ажиллагааны чиг хандлагад болон бусад чиглэлээр зөвлөлгөө өгөх,
  • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх,
  • Баримтын шалгалт хийж, дүгнэлт өгөх,
  • Санхүүгийн тайлан гаргах, зөвлөлгөө өгөх,
 • Хөрөнгийн болон бизнес үнэлгээ хийх үйлчилгээ
  • Хөрөнгийн зах зээлийн бодит үнэ цэнийг тогтоох үнэлгээ,
  • Компанийн бизнесийн үнэлгээ хийх,
  • Үнэт цаасны болон бусад хөрөнгийн үнэлгээ хийх
  • Үл хөдлөх ба хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх,