« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ

Аудитын үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Тусгай зориулалттай аудит
  • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгийн аудит
  • Тооцоолол, төсөл, төсөв төлөвлөгөөний аудит
  • Баримтын шалгалт хийх
  • Шүүх магадлагаа
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт

Санхүүгийн тайлан гаргах, төсөл, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, тендерийн материал боловсруулах үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлан гаргах
 • Жижиг бизнесийн болон бусад төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах
 • Бизнесийн ойрын болон хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах
 • Банкнаас зээл авахад зориулсан зээлийн төсөл, эдийн засгийн тооцоо
 • Бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлэх болон бусад тендерийн баримт бичиг боловсруулах
 • Мэдээллийн технологийн аудит

Зөвлөх үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүүгийн тайлагналын Олон улсын стандартын зөвлөгөө
 • Удирдлагын болон зардлын бүртгэлийн зөвлөгөө
 • Дотоод хяналтын болон мэдээллийн урсгалын зөвлөгөө
 • Татварын зөвлөгөө
 • Нийгмийн даатгалын зөвлөгөө
 • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, зөвлөгөө
 •  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах болон боловсруулах аргачлалын зөвлөгөө
 • Төсөл, төсөв, бизнес төлөвлөгөө боловсоруулах зөвлөгөө

Бизнесийн эрх зүйн зөвлөгөө

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагыг үүсгэн байгуулах, өмчийн  болон бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан компани нийлэх, нэгдэх, хуваагдах, тусгаарлах, өөрчлөх, худалдах, худалдан авах, татан буугдах үеийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагыг үүсгэн байгуулахад баримт бичиг, гэрээ, дүрэм боловсруулахад туслах
 • Монгол улсын Үндэсний Татварын Ерөнхий Газрын Татварын Бүртгэлийн Алба, Гадаад Худалдаа Хөрөнгө Оруулалтын агентлаг, татварын байгууллагад  бүртгүүлэх

Хөрөнгийн үнэлгээ

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн
 • Тоног төхөөрөмжийн
 • Бизнесийн