« Үндсэн хуудас
Пи-даблью-Си-ийн мэдээлэл
Хүндэт хүндэт танаа:

Компанийн тогтвортой ил тод байдлын талаарх мэдээлэл нь хувьцаа эзэмшигчид болон сонирхолын бүлгүүдийн хувьд өсөж буй энэ цаг үед, тэргүүлэгч байгууллагууд нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, компанийн засаглал ба бусад санхүүгийн бус эрсдэл ба боломжуудад илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байна.

Компанийн хурээлэн буй орчин, нийгэм ба бусад зүйлст хандах хандлага нь төрөл бүрийн сонирхолын бүлгүүдийн шаардлагуудад нийцүүлэх болон үйл ажиллагаа, урт хугацааны төлөвт нөлөөлдөг.

Тогтвортой тайлагналын тогтсон бүтцийг ашиглах нь байгууллагуудад өөрсдийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулж, эрсдлийг багасгах шинэ хөгжлийн зам эрэлхийлэх нь ашиг тусаа өгөх болно.

Танай компани ба сонирхолын бүлгүүд тогтвортой байдлын тайлагналаас илүү их ашиг тус хүртэх боломжтой юу? Илүү ихийг Үзэл Бодол хэсгээс үзнэ үү.

Үзэл бодол [Татаж авах]

Хүндэтгэсэн,
Пи-даблью-Си-ийн мэдээллийн сүлжээний баг