« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ
ТАНЫГ ЗОРИЛГОДОО ХҮРЭХЭД ТАНЬ РwC ХЭРХЭН ТУСАЛЖ ЧАДАХ ВЭ?

Монгол дахь PwC нь дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна

АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Аудитын үйчилгээ
• СТОУС болон НББ нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчимуудын дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит
• Санхүүгийн тайлангийн “А маягт”-ын дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит
• Групп компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Баталгаажуулалтын үйлчилгээ

• Үйл явцын баталгаажуулалтын үйлчилгээ (тодорхой үйл явц)
• Нягтлан бодох бүртгэл болон санхүүгийн тайлагналын зөвлөгөө
• Дотоод хяналтанд шалгалт үнэлгээ хийх

Эрсдлийн баталгаажуулалтын үйлчилгээ

Мэдээлэл технологийн (МТ) эрсдэл болон түүний баталгаажуулалт
• МТ-ийн эрсдэл болон засаглалд зөвлөгөө өгөх
• МТ-ийн төсөл болон өгөгдөлд баталгаа гаргах
• Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх зөвлөгөө
• ERP шийдэл, системийн хяналт, баталгаажуулалт

Бизнесийн хяналтын зөвлөгөө
• Бизнесийн үйл ажилагааны явцын хяналтын шалгалт
• Хяналтын шийдэл (дизайн) болон хэрхэн үр ашигтай тестлэх зөвлөгөө

Бизнесийн уян хатан чанар
• Эрсдлийн менежмент, хууль дүрэм журмын биелүүлэлт, залилангийн эрсдэл болон түүнд тавигдах хяналт, бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангах талаар зөвлөгөө өгөх

Гүйцэтгэлийн баталгаажуулалт
• Хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартууд болох AE3402 / SSAE16-ын дагуу гуравдагч этгээдэд баталгаа гаргах

ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Цалингийн тооцоолол
• Цалингийн тооцоолол хийх, төлбөрийн даалгаврын хүсэлт
• Цалингийн татварын тайланг бэлтгэх ба тайлагнах
• Цалин олголтын мэдэгдлийг бэлтгэх
• Цалингийн төлбөрийн шилжүүлгийг эхлүүлэх /харилцагч банкинд/

Татварын хуулийн хэрэгжилт
• Компаний татварын тооцоолол, тайлагналт/хяналт
• Хувь хүний орлогын татварын тооцоолол, тайлагналт/хяналт

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

• Нягтлан бодох бүртгэлийн туслалцаа ба зөвлөгөө
• Санхүүгийн тайланг бэлтгэх ба тайлагнах

Татварын зөвлөх үйлчилгээ
Монгол улсын татварын хууль тогтоомж болон дотоод , гадаадын татварын бүтцийн талаарх татварын зөвлөгөө, дотоод , гадаад хөрөнгө оруулалтын болон EPC гэрээний бүтэцжүүлэлтийн талаарх татварын зөвлөгөө гэх мэт

PwC Цалингийн судалгаа
Цалингийн судалгаа нь (2010 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн) Монгол улсын томоохон ба олон улсын үндэстэн дамжсан компаниудын мэдээллийн бааз дээр суурилан гүйцэтгэсэн. Уг судалгаа нь байгууллагуудыг өөрсдийн ажилчдын цалин хөлсийг зах зээлийн мэдээлэлтэй харьцуулж ажилчдын цалин хөлсний талаар шийдвэр гаргахад тусладаг (судалгааны материалыг цахим хэлбэрээр Монгол болон Англи хоёр хэлээр авах боломжтой)

Бусад татварын үйлчилгээ
• Үнэ шилжүүлэлт
• Томилолтын үйлчилгээ
• Татварын хяналт шалгалтын үеийн туслалцаа

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
• Мөнгө угаах үйл ажиллагаа, авилгалын эсрэг ба гадаад дансны татварын мөрдлөгийн дагуух шинжилгээ, зөвлөгөө ба түүний хэрэгжүүлэлт
• Үйл ажиллагааны үр ашигтай байдал, салбарын оновчтой шийдэл
• Эрсдлийн удирдлага ба “Basel”-ийн зөвлөгөө
• Нийгмийн ба байгал орчны эрсдэлийн удирдлагын системийн загварчлал ба гүйцэтгэл (ESMS)
• Харилцагчийн үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ
• СТОУС-ын талаарх зөвлөгөө, санхүүгийн тайлагнал нь СТОУС-ын дагуу байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх
• Компанийн засаглалд дүн шинжилгээ хийх
• Тайлагналын хугацаа хэмнэх (SmartClose)
• Гүйцэтгэлийн удирдлагын системийн загварчлал (KPIs)
• Хянаж, магадлах дүгнэлт гаргах

Арилжаа
• Санхүү ба татварын гүйцэтгэлийн талаарх нарийвчилсан дүн шинжилгээ
• Компанийн нэгдэл болон худалдан авалтын зөвлөгөө

Хөрөнгийн Зах Зээл
• “IPO” болон бонд
• “IPO” хийх бэлэн байдлын шинжилгээ

Технологи
• МТ-ийн иж бүрэн аудит
• МT-ийн систем сонголтонд зөвлөгөө өгөх
• EA (Enterprise Architecture Framework) –ын шинжилгээ, загварчилал, оновчлол
• МT-ийн төслийн удирдлага

Семинар
Техник ур чадварын семинар: СТОУС, Санхүүгийн ба удирдлагын тайлагналыг сайжруулах, Компанийн засаглал, Гүйцэтгэлийн удирдлага, Технологи, АССА
Бизнесийн ур чадварын семинар