« Үндсэн хуудас
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
  1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын   жилийн эцсийн санхүүгийн  тайланд   санхүүгийн аудит хийж баталгаажуулах
  2. Төрийн аудитын байгууллагатай  гэрээгээр  төсөвт болон төрийн өмчит байгууллагын  санхүүгийн тайланд  санхүүгийн аудит хийх
  3. Санхүүгийн  зөвлөгөө өгч,  сургалт зохион байгуулах
  4. Төсөл хөтөлбөр болон  бусад байгууллагуудын хүсэлтээр  аудит  хийх
  5. Санхүүгийн тайлан гаргахБайгууллагын  хүсэлтээр гүйцэтгэлийн аудит хийх