« Үндсэн хуудас
ТУРШЛАГА

Тус компанид  төрийн болон  аудитын байгууллага,  аж  ахуйн нэгж байгууллагад   мэргэжлээрээ   25-33 жил  ажилласан  аудитор, үнэлгээчний эрхтэй мэргэшсэн  нягтлан бодогчид ажилладаг. 

Байгуулагдсанаасаа хойш   аймгийн  Аудитын газартай   гэрээ байгуулан   Боловсролын салбарын 40  гаруй байгууллагад  давхардсан  тоогоор 130  гаруй   байгууллагад 3 жил  дараалан   санхүүгийн тайлангийн аудитыг стандартын дагуу хугацаанд нь  хийж  гүйцэтгэсэн. 

 

Мөн аймгийн хувийн   аж ахуйн нэгж,   байгууллагын жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах, НББүртгэл хөтлөлт болон   санхүүгийн   үйл ажиллагааны талаар  зөвлөгөө өгч, жижиг аж ахуйн  нэгжийн  санхүүгийн  тайлан  гаргах  ажлыг  гүйцэтгэж  байна.