« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Бид одоогоор дараах төрлийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна

Баталгаажуулалт ба Аудит

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдхүүн хэсгийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт

Зөвлөх үйлчилгээ                         

 • Татварын зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх
 • Нягтлан бодох бүртгэл, зардал, удирдлагын болон СТОУС-ын зөвлөгөө өгөх

Аутсорсинг үйлчилгээ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт  бичгийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Санхүүгийн тайлан гаргах

Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ   

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх
 • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх
 • Бизнесийн үнэлгээ хийх