« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Аудитын ба баталгаажуулах үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 •   Засгийн газрын байгууллагуудын аудит
 • Аж ахуй нэгжийн дотоод аудит
 • Тусгай зориулалттай аудит
  • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгийн аудит
  • Тооцоолол, төсөл, төсөв төлөвлөгөөний аудит
  • Шүүх магадлагаа
  • Баримтын шалгалт хийх
 • Гүйцэтгэлийн аудит
 • Гадаад төслүүдийн аудит
 • Хэсэгчилсэн аудит
 • Нягтлах гэрээт ажил
 • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт

Санхүүгийн тайлан гаргах, төсөл, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, тендерийн материал боловсруулах үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлан гаргах
 • Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан бэлтгэж гаргах
 • Жижиг бизнесийн болон бусад төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах
 • Бизнесийн ойрын болон хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах
 • Банкнаас зээл авахад зориулсан зээлийн төсөл, эдийн засгийн тооцоо
 • Бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлэх болон бусад тендерийн баримт бичиг боловсруулах
 • Мэдээллийн технологийн аудит

Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

 1. Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүүгийн тайлагналын Олон улсын стандартын зөвлөгөө
 2. Удирдлагад санхүү менежментийн зөвлөгөө өгөх
 3. Санхүүгийн шинжилгээ хийж, зөвлөгөө өгөх
 4. Дотоод хяналтын тогтолцоог зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
 5. Татвар, нийгмийн даатгалын эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
 6. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ зөвлөгөө
 7.  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах болон боловсруулах аргачлалын зөвлөгөө
 8. Төсөл, төсөв, бизнес төлөвлөгөө боловсоруулах зөвлөгөө

Бизнесийн эрх зүйн зөвлөгөө

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагыг үүсгэн байгуулах, өмчийн  болон бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан компани нийлэх, нэгдэх, хуваагдах, тусгаарлах, өөрчлөх, худалдах, худалдан авах, татан буугдах үеийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагыг үүсгэн байгуулахад баримт бичиг, гэрээ, дүрэм боловсруулахад туслах
 • Монгол улсын Үндэсний Татварын Ерөнхий Газрын Татварын Бүртгэлийн Алба, Гадаад Худалдаа Хөрөнгө Оруулалтын агентлаг, татварын байгууллагад  бүртгүүлэх