« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧЛГЭЭ

 

Бид доорхи ажил үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:       

  • Санхүүгийн тайланд аудит хийх
  • Санхүүгийн тайлан гаргаж өгөх
  • Баримтын шалгалт хийх
  • Мэргэжлийн зөвлөлгөө өгөх зэрэг болно.