« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани нь Аудитын үйл ажиллагааны  тусгай зөвшөөрлийг Сангийн сайдын 2012 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 161 дүгээр тушаалаар авч байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитыг “баг”-аар чанартай гүйцэтгэх болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, санхүүгийн чиглэлийн анхан шатны сургалтууд зэрэг үйлчилгээг эрхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна.