« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

НЭГ. Аудитын үйлчилгээ

  • Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Банк санхүүгийн байгууллагын аудит
  • Гадаад санхүүжилтээр хэрэгждэг төслийн аудит

ХОЁР. Сургалт

  • Бизнес эрхлэгчдэд нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт
  • Эд хариуцагч бэлтгэх,  дадлага олгох сургалт

ГУРАВ.Зөвлөх үйлчилгээ

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт  бичиг боловсруулах
  • НББ-ийг олон улсын стандартад нийцүүлэн зохион байгуулах
  • Татвар, даатгалын асуудлаар эрх зүйн зөвлөлгөө өгөх
  • Төсөв төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэлт гаргах
  • Бизнесийн болон зах зээлийн орчны судалгаа