« Үндсэн хуудас
ТАНИЛЦУУЛГА
Бидний эрхэм зорилго
Үйлчлүүлэгч харилцагч байгууллагуудын хэрэгцээг чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр ханган, аудит, нягтлан бодох бүртгэл, татвар бизнесийн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр салбартаа манлайлан тэргүүлнэ.

Манай компани нь” ЦЭСБ Аудит “ ХХК нэртэйгээр Сангийн сайдын 2011 оны 02 тоот тушаалаар аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа-гаа  явуулж эхлүүлсэн.

Анх 3 орон тоотоогоор үйл ажиллгаагаа  эхлүүлж  2014 оны 11 сарын байдлаар аудитор 3, туслах аудитор 6, гэрээт аудитор 1,  улсад 1-30 гаруй жил ажилласан мэргэжсэн нягтлан бодогч, татварын ингэмжилсэн н ягтлан бодогчоос бүрдсэн баг ажиллаж байна.

 Бид үйл ажиллагаагаа Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон Аудитын тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн тайлагнал ба Аудитын олон улсын стандарт, өөрийн компаний бодлого, журам, горим, дотоод стандартын аргачлал, зарчмаар Аудиторын ёс зүйг баримтлан, хөндлөнгөөс бие даасан, хараат бус байдалд явуулдаг.

Нягтлан бодогч, санхүүгийн мэргэжлээр төрийн өмчийн болон төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1-30 жил, ерөнхий болон ахлах нягтлан бодогч, их, дээд мэргэжлийн сургуульд багшаар ажиллаж байсан зэрэг туршлагатай  5 мэргэшсэн нягтлан бодогчид, магистр (үндсэн аудитор 2, туслах аудитор 4, гэрээт аудитор 1,аудиторын туслах 4)-ууд ажилладаг.

Бид төрийн өмчийн болон төсвийн , аж ахуйн нэгж, төслийн , банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага  зэрэг салбарт аудитын үйлчилгээг үзүүлж байна.