« Үндсэн хуудас
БОЛОВСОН ХҮЧИН

Манай аудитын компанид олон салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог болон эрх зүйн орчны мэдлэг чадвар, ажлын дадлага туршлага хуримтлуулсан мэргэжлийн ур чадвар өндөртэй боловсон хүчнүүд ажилладаг. Үүнд: үндсэн аудитор 2, гэрээт аудитор 1, туслах аудитор 6, нийт 8 Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч болон татварын итгэмжлэгдсэн  нягтлан бодогчоос бүрдсэн баг ажиллаж байна.