« Үндсэн хуудас
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Тусгай зориулалттай аудит
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүний хэсгийн аудит
 • Тооцоолол, төсөв төлөвлөгөөний аудит
 • Мэдээллийн технологийн аудит
 • Зам, барилга дэд бүтцийн аудит
 • Баримтын шалгалт
 • Шүүх магадлагаа

2. МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын зөвлөгөө
 • Удирдлагын болон зардлын бүртгэлийн зөвлөгөө
 • Дотоод хяналтын болон мэдээллийн урсгалын зөвлөгөө
 • Татвар, нийгмийн даатгалын зөвлөгөө
 • Санхүүгийн шинжилгээ, эрсдлийн удирдлагын зөвлөгөө
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ
 • Төсөл, төсөв, бизнес төлөвлөгөөний зөвлөгөө

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ авсанаар та санхүүгийн болон татварын тайлагналын алдаанаас гарч болох аливаа эрсдлийг бууруулна.

3.ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
 • Бизнесийн үнэлгээ

4.БИЗНЕСИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагыг үүсгэн байгуулах, өмчийн болон бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан компани нийлэх, нэгдэх, хуваагдах, тусгаарлах, өөрчлөх, худалдах, худалдан авах, татан буугдах үеийн хууль эрхзүйн зөвөлгөө, үйлчилгээ
 • Монгол улсын бизнесийн гол хуулиуд болох татвар, нийгмийн даатгал, төсөв, санхүүгийн эрхзүйн зөвлөх үйлчилгээ
 • Өөрийн чухал асуудлыг мэргэжлийн байгууллагад даатгаснаар та дараах давуу талуудыг өөртөө бий болгоно.
 • Нэг ажилтны мэдлэг чадвар, туршлага, хувийн зан чанараас хамаарахгүй мэргэшсэн багийн тасралтгүй цогц үйлчилгээ
 • Нийгмийн даатгал, бичиг хэрэг, харилцан холбоо, ажилтны нийгмийн асуудал гэх мэт зардал хэмнэнэ
 • Гэрээгээр баталгаажсан ажлын чанар, гүйцэтгэлийн эцсийн хариуцлага
 • Багийн нягт нямбай, мэргэжлийн гүйцэтгэл
 • Аудитор, мэргэшсэн нягтлан бодогчид, санхүүгийн менежер, хөрөнгийн үнэлгээчдийн мэргэшсэн багийн чанартай үйлчилгээг олон ажилтан хөлсөлснөөс хямдаар авах боломжтой.