« Үндсэн хуудас
Үйлчилгээ
Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэнд мэргэжлийн өндөр түвшинд дараах үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:

1. АУДИТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
-  Санхүүгийн тайлан, санхүүгийн түүхэн мэдээллийн аудит
-  Санхүүгийн тайлан, мэдээллийн баталгаажуулалт
-  Санхүүгийн тайланг нягтлах гэрээт ажил
-  Санхүүгийн тайлан, мэдээлэлд холбогдох үйлчилгээ

2.  НББ, САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
-  Нягтлан бодох бүртгэл төлөвлөлт, зохион байгуулахад зөвлөгөө өгөх
-  Санхүүгийн шинжилгээ хийж, зөвлөгөө өгөх
-  Санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэн гаргах
-  Дотоод хяналтын тогтолцоо зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх
-  Санхүүгийн тайлангын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх

3. ТАТВАРЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
-  Татвар, төлбөр хураамж, нийгмийн даатгалын тайлан бэлтгэж өгөх
-  Татвар, төлбөр хураамж, нийгмийн даатгалын хуулиар зөвлөгөө өгөх
-  Маргаан таслах зөвлөл, шүүхийн үйл ажиллагаанд тавар төлөөлөгчийг төлөөлөх

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ
- Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах

ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
-  Хөрөнгийн үнэлгээ

САНХҮҮГИЙН ЭРСДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
-  Санхүүгийн шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх
-  Санхүүгийн эрсдлийн шинжилгээ, буруулах арга зам

Та аудитын болон Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартын дагуу  мэргэжлийн өндөр түвшинд найдвартай үйлчилгээгээр үйлчүүлье гэвэл манайд хандаарай.